Welkom

Van harte welkom op de website van de Contactvereniging Zestig Plus Gemeente Renkum.

Hieronder vindt u een stukje over de geschiedenis van de vereniging.

Geschiedenis Contactvereniging Zestig Plus Gemeente Renkum.
Er bestaan nog notulen van de oprichtingsperiode: keurige, maar moeilijk te lezen, met de hand geschreven aantekeningen in een opschrijfboekje. De eerste vergadering vond plaats op 26 januari 1966. De grondlegster van de vereniging was mevr. Nijhuis, die zich vooral ten doel stelde om hulp te verzorgen voor de bejaarden in Oosterbeek. er vonden talloze voorbereidende besprekingen plaats
o.a. ook met het bestuur van bejaardenzorg UVV, Oosterbeek.

Artikel 3 van de toenmalige (concept)statuten luidde als volgt:
1. het zoveel mogelijk onderling verlenen van bijstand door en aan leden.
2. het ter beschikking stellen aan de leden van al dan niet betaalde krachten, indien onderlinge hulp niet doelmatig zou zijn.
3. het houden van bijeenkomsten ter bevordering van het contact tussen de leden.
Het zou een bejaardenvereniging worden vooral met het doel om eenzame bejaarden op te vangen. Het moest een vereniging worden zonder betaalde krachten, doch met de afspraak elkaar te helpen. Mocht hulp langdurig nodig zijn dan moest de vereniging kunnen terugvallen op betaalde krachten. Het zou ook niet moeten gaan om huishoudelijke hulp. Zo was de oorspronkelijke naam van de vereniging: “Vereniging van gepensioneerde bejaarden”. Er was nauwe samenwerking met de stichting maatschappelijk welzijn Arnhem. Inmiddels wordt een voorlopig bestuur samengesteld. In november 1966 wordt een bijeenkomst gehouden in “De Coehoorn”in Arnhem en een koffieochtend in “Hartenstein”. Er worden stappen ondernomen om de vereniging via een notaris officieel erkend te krijgen “met het oog op eventuele subsidie”. Op 23 januari 1967 worden de conceptstatuten en huishoudelijk reglement besproken. Aangezien leden tenminste 60 jaar oud moeten zijn werd de naam van de vereniging gewijzigd in “Vereniging 60+”. Een uitzondering vormde de zogenaamde “contactdames”, die nog geen 60 jaar hoefden te zijn, geen lid konden worden, maar werden toegelaten als “adviseuses”. Zij hielpen alleen en betaalden geen contributies. Deze groep dames zijn de huidige contactpersonen. De eerste ledenvergadering wordt gehouden op 8 maart 1967. De statuten worden goedgekeurd door de aanwezige leden. Deze zullen nu worden ingezonden om koninklijke goedkeuring te krijgen. Onduidelijk is uit hoeveel leden de vereniging toen bestond. De jaarlijkse contributie bedroeg ƒ10,00. Er werden koffieochtenden gehouden in Café Royal in Arnhem en in Hartenstein. Deze waren zeer geanimeerd en de opkomst was gemiddeld 25 leden. Bijeenkomsten en lezingen werden gehouden in de “Coehoorn”. Er werd dat jaar ook al voor de eerste keer een excursie georganiseerd naar Flevoland en Harderwijk. In oktober is de vereniging gegroeid tot 108 leden. Nieuwe aspirant leden worden eerst door het bestuur goedgekeurd voor zij definitief lid kunnen worden. Er zijn 15 hulpen, die werkzaamheden verrichten voor ƒ 2,50 per uur. Ondanks het feit dat er maar 30 leden op de algemene ledenvergadering in oktober waren komen opdagen vond de toenmalige voorzitter het een positief teken, dat “de leden niet alleen lid worden voor de koffieochtend en bijeenkomsten, maar ook om straks in tijd van nood een beroep te kunnen doen op onze vereniging voor hulp, wat een rustig gevoel geeft”. De contributie voor echtparen wordt verhoogd naar ƒ15,00 per jaar. Op 23 november wordt de naam van de vereniging veranderd in “Contactvereniging 60+”, zulks op verzoek van de minister om Koninklijke goedkeuring te verkrijgen. Op 27 december 1967 is deze goedkeuring officieel ontvangen. In 1968 wordt veel aandacht besteed aan de distributie van warme maaltijden voor de leden. Het is een druk jaar met talloze excursies, lezingen en koffieochtenden, maar het bestuur stelt, dat het voornaamstel doel is daadwerkelijk hulp te verlenen, daar waar dit nodig is. De coördinatie van de hulpverlening is in handen van mevr. Nijhuis met haar staf van contactleidsters en hulpen. Het ledenaantal is gegroeid naar 186 (Arnhem: 57, Oosterbeek: 112, omgeving Oosterbeek: 17). Er blijkt vooral in Arnhem een tekort aan contactleidsters te zijn. In 1969 komt het aantal leden boven de 200. Er wordt vastgesteld dat leden pas een maand (later 2 maanden) na lid te zijn aanspraak kunnen maken op hulpverlening. Mevr. Nijhuis stelt voor om de vereniging landelijk uit te breiden. Er wordt druk gesproken over de aanschaf van een eigen diepvrieskast voor Iglo maaltijden ten behoeve van de leden. Maaltijden voor een bedrag van tussen de ƒ1,90 en ƒ 3,50 voor hen, die niet meer zelf boodschappen kunnen doen.
In 1971 is het ledenaantal gegroeid tot 194 in Oosterbeek en omgeving en 151 in Arnhem Velp, Er is een eethuis gekomen op de hoek Utrechtseweg en Beukenlaan (Haantjes). Mogelijk kan deze zaak voor warme maaltijden zorgen. Op de ledenvergadering van 19 november 1971 wordt de splitsing Oosterbeek en Arnhem voorgelegd en na veel discussie geaccepteerd. Er blijken ook plannen voor een aparte afdeling Heelsum, maar dat kon niet want Heelsum valt ook onder Renkum.
In verdere notulen wordt nog gewag gemaakt van de oprichting van een 60+ afdeling in Wageningen (in 1972) en ook in Nijmegen. Hoe lang die hebben bestaan is niet duidelijk geworden.
In 1972 wordt geopperd om een borreluurtje te organiseren en werd het eerste lustrum gevierd. De vereniging had toen 252 leden. Na tien jaar was het aantal leden toegenomen tot 455 leden. In 1982 bedroeg het aantal 518, in 1987 aangegroeid tot 590 en in 1992 tot 661. Dit aantal blijkt min of meer het maximale aantal leden van onze vereniging te zijn. Begin 2000 groeide het aantal tijdelijk tot boven de 700, maar is nu weer gestabiliseerd tot een 650 leden. De activiteiten van de vereniging zijn door de jaren heen niet noemenswaardig veranderd. Er werden een tijdlang theemiddagen georganiseerd, de herenkoffie werd met succes geïntroduceerd en sinds enige jaren heeft het bestuur zich vooral toegelegd om de contacten tussen de leden te bevorderen door nieuwe activiteiten te organiseren (zoals filmvoorstellingen, de bridgedrives, het jeu de boulen, borrelbijeenkomsten, etc.). De formule van zestig plus, zoals in de eerste jaren bedacht blijkt tot op heden een ijzersterke geweest te zijn, zij het dat het accent op de hulpverlening in de afgelopen jaren aan belangrijkheid heeft ingeboet, vooral vanwege de talrijke mogelijkheden voor hulpverlening, die in de gemeente Renkum wordt geboden. Niet voor niets stelt de gemeente Renkum: “De contactvereniging 60+ is een prima voorbeeld van hoe mensen door zelfwerkzaamheid en eigen initiatief de leefbaarheid vergroten”. Het bestuur spreekt dan ook de wens uit, dat onze vereniging nog in lengte van jaren zal blijven bestaan, geleid door enthousiaste vrijwilligers die bereid zijn om de doelstellingen van onze vereniging te bevorderen.