Het bestuur nodigt u uit voor een Bijzondere Algemene Ledenvergadering alsmede de Algemene Ledenvergadering op donderdag 21 maart 2019 om 13.30 uur (zaal open 13.00 uur; alle relevante documenten in het volgend Maandbericht !).

Locatie: Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth.

 

13.30 uur

Bijzondere Algemene Ledenvergadering:

Voorstel tot wijzigingen in de statuten.Toelichting wijzigingsvoorstel statuten in volgend maandbericht

 13.40 uur Algemene Ledenvergadering

 

1. Opening

 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2018

 

3. Jaarverslag 2018

 

4. Financieel jaarverslag 2018

 

Verslag kascommissie 2018, bestaande uit de heren H. Boekschoten en W. Kneppelhout en mevr. M. van de Noort

 

Advies

 

Decharge

 

De heer H. Boekschoten treedt af als lid kascommissie

 

5. Bestuurssamenstelling

 

Aftreden van mevrouw Titia Barten, voorzitter

Aftreden van de heer Jan Evers, lid

Aftreden van Hanny Berensen, ledenadministratie. herkiesbaar 

Kandidaten voor de vacature van voorzitter en lid bestuur worden ingewacht tot 14 maart 2019 bij de secretaris

 

Benoeming van mevrouw M. Timmermans als lid bestuur

 

6. Rondvraag

 

7. Sluiting

 

 

 

 

Wat doet het bestuur voor de vereniging? En is dat dagelijkse werk wel interessant voor u om te weten? Ik geef u een kijkje achter de schermen, dan kunt u daar zelf over oordelen. Ik laat Hanny Berendsen aan het woord. Zij zorgt op voortreffelijke wijze voor de ledenadministratie.

“Het bijhouden van de Ledenadministratie is werk dat in de loop der jaren een beetje is veranderd omdat de maatschappij is veranderd. Het merendeel van de administratie werd in het verleden op papier gedaan terwijl het nu grotendeels digitaal wordt verwerkt. Het is werk dat het hele jaar doorgaat. In het najaar is er veelal een piek in de aanmeldingen. Men heeft onze website gezien en vraagt om informatie. Of men hoort via, via over het bestaan van onze Contactvereniging. Er wordt dan een informatiebrief gestuurd met een aanmeld- en een vragenformulier. Als deze ingevuld weer bij de Ledenadministratie terug zijn en zijn verwerkt, wordt eerst de penningmeester op de hoogte gebracht zodat deze de bankafschriften kan vergelijken met de nieuwe aanmeldingen. De nieuwe leden ontvangen een welkomstbrief samen met onze statuten en gegevens over ‘Hulpdienst Voor Elkaar’, een grote groep vrijwilligers die klaar staat u in en om huis met klusjes te helpen als u dat zelf niet meer kunt.

Daarna wordt de Coördinator Contactpersonen ingelicht. Zij zorgt tijdens de vergadering van de Contactpersonen dat de nieuwe leden een Contactpersoon krijgen. De Ledenlijst wordt ook verzonden naar degene die het Maandbericht maakt zodat alle leden die hebben aangegeven het maandbericht digitaal te willen ontvangen ook daadwerkelijk het blad ontvangen. De overige leden - een steeds kleiner wordende groep - ontvangen het blad via de post.

 

Onze website heeft de mogelijkheid te vragen om informatie over het lidmaatschap. Men kan er de emailgegevens achter laten en ontvangt dan ook bovenstaande informatie.”

 

 

 

info statuten wijziging

 

Wijzigingsvoorstel statuten: artikelen 2a en 8 vervallen.

Oud artikel 2a dat vervalt: het verlenen van bijstand en hulp aan de leden, een en ander in de ruimste zin des woords.

 

Oud artikel 8 dat vervalt: “Voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de vereniging, als bedoeld in artikel 2, kan de algemene ledenvergaderingen hoofdcontactleidster en een coördinatrice hulpverlening aanwijzen. In afwijking van het gestelde in artikel 4, sub a is het lidmaatschap van de vereniging voor de hoofdcontactleidster en de coördinatrice hulpverlening niet aan een leeftijdsgrens gebonden. Gezien de functie hebben zij zitting in het bestuur."

 

 nieuwe voorgestelde STATUTEN

Naam, zetel en duur.

Art. l    De vereniging draagt de naam "Contactvereniging Zestig Plus Gemeente Renkum" en is gevestigd in de gemeente Renkum. De duur van de vereniging is onbepaald.

Doel

Art. 2    Het doel van de vereniging is het bevorderen van de contacten tussen leden.

 

Middelen

Art. 3    De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van bijeenkomsten ter                                        bevordering van het contact tussen de leden.

          Lidmaatschap

Art. 4         

            a. Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die in het lopende

               jaar zestig jaar worden of ouder en die in de gemeente Renkum woonachtig zijn.

        Van een echtpaar of samenwonenden kunnen beide partners lid zijn, als één van hen zestig jaar of ouder is.

b. de aanmelding voor het lidmaatschap dient te geschieden bij de ledenadministrateur

c. het lidmaatschap eindigt door:

1.  opzegging door het lid  

2.  opzegging namens de vereniging

3.  overlijden van het lid

4.  verhuizing van het lid naar een andere gemeente.

d. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, indien het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Van de opzegging wordt het lid onverwijld schriftelijk onder opgave van redenen mededeling gedaan. Het lid kan binnen een maand na ontvangst van deze mededeling in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering door een bezwaarschrift, ingediend bij het bestuur. Het bestuur is verplicht binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift een buitengewone  ledenvergadering bijeen te  roepen, die  het besluit tot opzegging  van  het lidmaatschap bekrachtigt of vernietigt.

              Geldmiddelen

Art. 5   De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. contributies

b. vrijwillige bijdragen

c. schenkingen, legaten en erfstellingen

d. rente

e. overige baten.


          Verplichtingen van de leden

Art. 6   Jaarlijks zijn de leden verplicht tot betaling van een contributie. De hoogte van de contributie wordt op een voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

          Bestuur

Art.7    Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf leden; overigens wordt het aantal bestuursleden bepaald bij besluit van de algemene ledenvergadering.

De leden van het bestuur worden gekozen uit en door de leden van de vereniging in een algemene ledenvergadering. Elk bestuurslid heeft drie jaar zitting in het bestuur; na deze periode is het mogelijk voor een tweede termijn van drie jaar te worden herkozen. Overigens eindigt het bestuurslidmaatschap door bedanken, einde van het lidmaatschap van de vereniging of ontslag door de algemene ledenvergadering. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast.

De algemene ledenvergadering kiest de voorzitter in functie voor de zittende periode. Het bestuur verdeelt onderling de overige taken van de bestuursleden.

Behalve het bestuur kunnen ook de leden van de vereniging zelf een voordracht voor benoeming van een nieuw bestuurslid doen in een door ten minste tien leden ondertekende brief aan de secretaris en vergezeld van naam, adres en getekende verklaring van geen bezwaar van het voorgedragen lid. De voordracht moet tenminste één week voor de algemene ledenvergadering ingediend zijn.

Twee bestuursleden, onder wie de voorzitter en / of de secretaris vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte. De penningmeester is, onder machtiging van het bestuur, zelfstandig bevoegd tot het opvorderen en in ontvangst nemen van gelden en geldswaarden en tot het doen van betalingen.

Art. 8   Wanneer in de periode tussen twee algemene ledenvergaderingen een zodanig aantal  vacatures in het bestuur ontstaat, dat dit de werkzaamheden van het bestuur ingrijpend verstoort, kan het bestuur zich laten bijstaan door één of meer adviserende leden. Het bestuur kan overigens commissies instellen, waarin ook niet leden van de vereniging kunnen worden benoemd. De vereniging kan zich laten vertegenwoordigen in besturen van plaatselijke organisaties.

            Algemene ledenvergadering

Art. 9   Het bestuur roept ten minste éénmaal per jaar de leden bijeen voor een algemene ledenvergadering.

Van het houden van een algemene ledenvergadering wordt de leden ten minste vier weken te voren kennis gegeven met mededeling van de te behandelen onderwerpen.

Ieder lid, ter vergadering aanwezig, brengt één stem uit. Over alle zaken, met uitzondering die betreffende wijziging van de statuten of opheffing van de vereniging, wordt mondeling gestemd, doch bij het doen van keuzen of voordrachten van personen schriftelijk.

Wanneer bij een stemming over personen niemand de absolute  meerderheid heeft behaald, heeft een  tweede vrije stemming plaats; Ingeval wederom geen absolute  meerderheid wordt verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen die personen, die de meeste stemmen hebben verkregen, wat zo nodig door een tussenstemming wordt vastgesteld.

Wanneer bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn

verworpen.


 

Art.10 Het bestuur is verplicht op een termijn van niet langer dan vier weken een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, indien een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in een algemene ledenvergadering; daartoe een verzoek indient, met vermelding van de te behandelen onderwerpen. Bij gebreke van die bijeenroeping binnen veertien dagen na binnenkomst van het verzoek, hebben de verzoekers het recht zelf tot hel beleggen van een algemene ledenvergadering over te gaan.

           Boekjaar en jaarrekening

Art. 11  Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.

Art. 12   l .  Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het

boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet rekening en verantwoording van het gevoerde beleid.

2.  De algemene ledenvergadering benoemt ieder jaar een kascommissie van drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt van haar bevindingen verslag uit aan de algemene ledenvergadering.

Geschillen

Art.13   Een geschil, niet een opzegging van het lidmaatschap betreffende, tussen een lid van de vereniging en het bestuur, zal op verzoek van het betrokken lid behandeld worden door een commissie van drie personen, waarvan ieder der partijen één lid uit de leden van de vereniging aanwijst. Beide aldus aangewezen leden van de commissie kiezen gezamenlijk het derde lid uit de verenigingsleden. De uitspraak van de commissie is bindend voor beide partijen.

Reglement

Art.14   Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast, waarvan de bepalingen, evenals de later daarin aan te brengen wijzigingen, niet in strijd mogen zijn met deze statuten.

Statutenwijziging en ontbinding

Art.15   Een voorstel tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vereniging kan uitgaan van het bestuur of van ten minste zoveel leden als volgens artikel 11 bevoegd zijn een algemene ledenvergadering te verzoeken. In geval van statutenwijziging wordt de letterlijke tekst van dat voorstel bij de oproeping meegezonden en op het secretariaat van ten minste vijf dagen voor de betreffende vergadering tot na afloop daarvan ter inzage gelegd.

Een voorstel tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging is, na schriftelijke stemming, slechts aangenomen als het daartoe tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Wijzigingen in de statuten treden niet eerder in werking dan nadat zij bij notariële akte zijn vastgelegd.

In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de algemene ledenvergadering één of meer liquidateurs, bij gebreke waarvan het bestuur met de liquidatie wordt belast en wordt een eventueel batig saldo bestemd voor doeleinden, door de algemene ledenvergadering te bepalen.

Aldus gewijzigd vastgesteld door de buitengewone ledenvergadering gehouden op 21 maart 2019 en vastgelegd in een akte van  zz zz 2019, verleden ten overstaan van notaris  xxxx te Oosterbeek: