Zoals toegezegd in mijn column in het Maandbericht van januari 2018 kom ik terug op twee onderwerpen: de verhoging van de contributie en de beschikbaarheid van de ledenlijst. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 maart heeft onze penningmeester Heedze Ganzevoort het bestuursvoorstel om de contributie te verhogen toegelicht en vervolgens voorgelegd aan de leden. Wat betreft de ledenlijst heeft het bestuur besloten deze niet beschikbaar te stellen vanwege de strenge privacy wetgeving die in 2018 nog verder aangescherpt zal worden.
Het bestuur krimpt in. De dames Ariëtte Drost als vicevoorzitter, Wil de Boer als lid, Tineke Kolle als voorzitter van de contactpersonen en daarmee als lid van het bestuur, en Annerie te Rijdt als redacteur Maandbericht en website hebben afscheid genomen. Tijdens de ledenvergadering is de heer Jan Evers geïnstalleerd als nieuw bestuurslid. Over de taakverdeling binnen het bestuur kunnen nu nog geen uitspraken worden gedaan, maar zoals u weet doet het bestuur zijn best de vacatures zo spoedig mogelijk in te vullen.
De schone kunsten houden zich in het algemeen verre van bestuurszaken, ook al zijn er onder meer heel wat portretten te vinden van grote regenten. Maar zaken als contributie, ledenlijsten en bestuurs-wisseling zijn niet zo gemakkelijk in relatie te brengen met de kunstwereld. Misschien geeft het idee van verandering een aanknopingspunt. Daar is de overgang in de beeldhouw- en schilderkunst van Romantiek naar het Impressionisme een mooi voorbeeld van.

Het was 11 april een bijzonder geanimeerde bijeenkomst van de nieuwe leden in De Oude Herbergh. Zij maakten kennis met het deels nieuwe bestuur en konden hartelijk lachen om de vrolijke opmerkingen waarmee onder meer het voorstellen gepaard ging.

Natuurlijk hoopt het bestuur dat er bij deze nieuwe leden een toekomstige voorzitter van de contactpersonen is of misschien belangstellenden die de koffieochtend met een praatje willen voortzetten, maar het gespreksonderwerp was toch vooral het kennismaken met elkaar en de ruime keuze aan activiteiten. Elders in het Maandbericht zijn foto’s te zien gemaakt door Ger Goltstein, onze nieuwe redacteur en adviseur van het bestuur.

Jan Evers is ons nieuwe bestuurslid. Hij is de contactpersoon voor alle activiteitengroepen. De invulling van deze taak zal met een paar weken bekend zijn. Daarnaast zal hij onze redacteur bij Maandbericht en Website zo nodig assisteren en vervangen.

Het bestuur realiseert zich dat er geen “bloemenbeleid” is. Iedere activiteitengroep is vrij om leden die afscheid nemen een bloemetje te geven. Maar onduidelijk is of en zo ja wanneer het bestuur in actie komt. Het bestuur heeft daarom besloten dat voortaan bij het vertrek van een organisator van een activiteit deze vrijwilliger geëerd zal worden met een bloemetje en een vermelding in het Maandbericht. Er zijn wel een drietal voorwaarden aan verbonden: de beoordeling van de kwaliteit van de activiteit is aan het bestuur, de duur van de inzet van de vrijwilliger is minimaal drie jaar, en ook wordt meegewogen dat de toegankelijkheid van de activiteit in principe voor alle leden geldt

Een aantal nieuwkomers, gemakshalve “eerstejaars” leden genoemd, heeft een brief van het bestuur ontvangen, waarin gevraagd wordt naar hun eerste indrukken en ervaringen. Tot nu toe zijn de reacties heel positief: goede sfeer, veel contacten, interessante en gezellige activiteiten, en ook belangstelling om mee te helpen bij het organiseren.
Deze bemoediging is welkom, nu het bestuur deze zomer statuten, huishoudelijk reglement en andersoortige administratie door gaat nemen op eventuele aanpassingen.
Ook de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die 25 mei definitief ingaat, vraagt aandacht. Onze vereniging dient zich aan de AVG te houden. Het is ingewikkelde wetgeving, maar voor Zestig Plus volstaat dat uw naam, adres en woonplaats (NAW gegevens) zonder uw toestemming niet aan anderen verstrekt mogen worden. Een direct gevolg van de AVG is dat de ledenlijst definitief niet meer vrij toegankelijk is. Indien u echter persoonlijk toestemming verleent tot inzage in uw NAW gegevens, dan is er geen belemmering tot uitwisseling. Een “vinkje” voor toestemming volstaat. Ieder lid van de contactvereniging Zestig Plus Gemeente Renkum zal via het Maandbericht of via een brief de gelegenheid krijgen schriftelijk toestemming te geven. Mocht u die niet willen geven, dan zal daar op de ledenlijst mel-ding van worden gemaakt. De ledenlijst zal voor gebruik uitsluitend bestemd zijn voor het bestuur.
 

Titia Barten, voorzitter