Wat doet het bestuur voor de vereniging? En is dat dagelijkse werk wel interessant voor u om te weten? Ik geef u een kijkje achter de schermen, dan kunt u daar zelf over oordelen. Ik laat Hanny Berendsen aan het woord. Zij zorgt op voortreffelijke wijze voor de ledenadministratie.

“Het bijhouden van de Ledenadministratie is werk dat in de loop der jaren een beetje is veranderd omdat de maatschappij is veranderd. Het merendeel van de administratie werd in het verleden op papier gedaan terwijl het nu grotendeels digitaal wordt verwerkt. Het is werk dat het hele jaar doorgaat. In het najaar is er veelal een piek in de aanmeldingen. Men heeft onze website gezien en vraagt om informatie. Of men hoort via, via over het bestaan van onze Contactvereniging. Er wordt dan een informatiebrief gestuurd met een aanmeld- en een vragenformulier. Als deze ingevuld weer bij de Ledenadministratie terug zijn en zijn verwerkt, wordt eerst de penningmeester op de hoogte gebracht zodat deze de bankafschriften kan vergelijken met de nieuwe aanmeldingen. De nieuwe leden ontvangen een welkomstbrief samen met onze statuten en gegevens over ‘Hulpdienst Voor Elkaar’, een grote groep vrijwilligers die klaar staat u in en om huis met klusjes te helpen als u dat zelf niet meer kunt.

Daarna wordt de Coördinator Contactpersonen ingelicht. Zij zorgt tijdens de vergadering van de Contactpersonen dat de nieuwe leden een Contactpersoon krijgen. De Ledenlijst wordt ook verzonden naar degene die het Maandbericht maakt zodat alle leden die hebben aangegeven het maandbericht digitaal te willen ontvangen ook daadwerkelijk het blad ontvangen. De overige leden - een steeds kleiner wordende groep - ontvangen het blad via de post.

 

Onze website heeft de mogelijkheid te vragen om informatie over het lidmaatschap. Men kan er de emailgegevens achter laten en ontvangt dan ook bovenstaande informatie.”

 

van de Penningmeester:

Lidmaatschap, Maandbericht en Contributie 2019.

Nu het laatste kwartaal van 2018 is aangebroken wil ik U erop attenderen dat het lidmaatschap automatisch verlengd wordt. Eventuele opzeggingen moeten vóór 30 november van dit jaar schriftelijk bij de ledenadministratie of de penningmeester worden ingeleverd. Deze termijn is nodig om de mutatie goed in de administratie te verwerken. Dit geldt zowel voor het lidmaatschap als het maandblad per post.

Degenen die al in de loop van dit jaar hebben aangegeven hun lidmaatschap te willen beëindigen, hoeven dit niet nogmaals te doen.

Beide bedragen, ledencontributie en abonnement maandbericht per post, worden in de maand januari 2019 per automatische incasso geïnd. Wilt U met ingang van 2019 Uw maandbericht-abonnement omzetten van post naar mail of omgekeerd, dan dient U dit eveneens voor de genoemde datum schriftelijk te melden.

De hoogte van beide bedragen wordt ieder jaar door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld. Het Bestuur streeft ernaar deze basiscontributie zo laag mogelijk te houden. Dat houdt in dat de inkomsten en de uitgaven zo goed mogelijk in balans worden gehouden. Er hoeft geen onnodige reserve te worden opgebouwd. De door de Ledenvergadering vastgestelde bedragen voor 2017 en 2018 zijn gelijk gebleven. De contributie en het maandbericht-abonnement per post worden door de continue verhoging van de kosten voor het drukken van de maandberichten en de posttarieven, evenals andere kostenposten, in het komende jaar 2019 licht verhoogd, de contributie gaat € 24 bedragen en het abonnement per post blijft € 19, vastgesteld tijdens de ALV op 15 maart van dit jaar.

Indien U nog vragen heeft over dit onderwerp dan kunt U mij telefonisch of via  E-mail bereiken.